Oferta » Ustawa "Za Życiem" » NOWE ŻYCIE Ustawy „Za życiem” Skierniewice 26.09.2017

300zł

Oferta szkoleń skierowana do Kierowników OPS, Asystentów Rodzin, pracowników OPS i MOPR oraz innych specjalistów chcących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie

Blok I. Ustawa „Za Życiem” - Najnowsze zmiany omówienie oraz interpretacja Nowość!


1. Wprowadzenie w problematykę pracy OPS w kontekście najnowszych zmian i projektów zmian w:

 ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.);

 ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, z późn. zm.); art. 51c, art. 110a, art. 121

 ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065);

 ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793,z późn. zm.);

 ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697). Regulacje w zakresie mieszkań chronionych

 Zmiany w przeprowadzaniu rodzinnych wywiadów środowiskowych.

 Tworzenie zespołów z zakresu usług społecznych lub/oraz pracy socjalnej i integracji „Centrum usług” itp.
2. Wypłata świadczeń

 termin składania wniosków, zasady

 realizacja świadczenia

 Blok II. Pomaganie i interwencja- czynniki warunkujące skuteczność interwencji.


1. Zadania gminy w zakresie pomocy kobietom w ciąży i ich rodzinom

2. Aspekt finansowania Świadczeń i ich obsługi

 

3. Sytuacja rodziny/ kobiety w ciąży z dzieckiem z niepełnosprawnością lub/ i uszkodzeniem płod

 

4. Uzyskanie informacji o uszkodzeniu płodu:

 wsparcie psychologiczne,

 wsparcie medyczne,

 rola asystenta rodziny dla rodziców/ matki, Nowość!

 

5. Ciąża bez powikłań, a poród z komplikacjami- wielopłaszczyznowe wsparcie dla rodziny

 

6. Spożywania alkoholu podczas ciąży

 statystyki i badania dotyczące problemu spożywania alkoholu przez kobiety

 definicja zespołu FAS, FAE,

 diagnoza zaburzeń

 różnice pomiędzy zespołem FAS a upośledzeniem umysłowym

 

7. Portret psychologiczny dziecka z zespołem FAS - film dokumentalny.

 

8. Omówienie najważniejszych aspektów funkcjonowania dziecka z FAS:

 zaburzenia fizjologiczne, charakterystyczne dla dziecka z zespołem FAS

 praktyczne omówienie funkcjonowania dziecka z zespołem FAS

 

9. Podstawowe metody pracy z dziećmi z FAS.

 

 


Blok III. Organizacja pracy po zmianach

1. Praca Asystenta rodziny Nowość!

 dokumentacja

 granice współpracy i pomagania,

 praca z rodziną z dzieckiem z niepełnosprawnością

 

2. Pracownicy socjalni – zmiany w organizacji zadań

 

3. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za Życiem” - zmiany i nowości!

 zadnia wynikające z programu,

 ograniczenia wynikające z różnych czynników  Panel dyskusyjny  Zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów