Oferta » KPA po nowemu » Kodeks Postępowanie Administracyjnego po nowemu Szczecin 25.09.2017

300zł

Cel nowelizacji według ustawodawcy:
Celem zmiany było i jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli, a z drugiej – pozwolą usprawnić postępowania administracyjne, dostosować procedury do rodzaju załatwianych spraw oraz ograniczyć dysfunkcje, które przedłużają postępowanie administracyjne. 

Dla kogo:


 Osoby pełniące funkcję organów administracji publicznej

 Pracownicy organów administracji rządowej

 Pracownicy organów administracji samorządowej

 Prawnicy podmiotów stykający się i stosujący przepisy kpa (także organizacje społeczne)

 Przedstawiciele wolnych zawodów

 Pracownicy podmiotów wpadkowo stosujących kpa przy innych postępowaniach (przetargi, podatki)

 Osoby na kierowniczych stanowiskach stykający się z problemami kpa

 Wszystkich zainteresowanych i osoby fizyczneCele szkolenia:

· uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a. przy uwzględnieniu ich gruntownej i brzemiennej w skutkach nowelizacji, której planowane wejście w życie ma nastąpić z dn. 1 czerwca 2017 r. · wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej związanej z brzmieniem znowelizowanych przepisów k.p.a. oraz propozycja ich prawidłowej i bezpiecznej wykładni · przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a. · wyjaśnienie wątpliwości natury prawnej oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi w trakcie prowadzenia postępowań sądowoadministracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a oraz p.p.s.a.
Uzyskanie praktycznych przykładów oraz przykładowych dokumentów, sformułowań, pouczeń, adnotacji i pism związanych ze znowelizowanymi przepisami. Wyjaśnienie kiedy i jakie przepisy kpa stosować w postępowaniu (dawne lub obecne) i zasady międzyczasowe w postępowaniu po nowelizacji

Uczestnicy zdobędą kompendium niezbędnej wiedzy i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a. w brzmieniu, wprowadzonym przedmiotową nowelizacją wraz z niezbędnymi przykładami, sformułowaniami oraz przykładowymi dokumentami przygotowanymi przez wykładowcę.

Zakres (program) szkolenia:

 

1. Ustawa nowelizująca k.p.a. – zakres zmian,

 

2. Nowy katalog zasad ogólnych postępowania administracyjnego

• dotychczasowe zasady ogólne

• zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” , zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania

• zasada pewności prawa i uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.

• zasada współdziałania organów dla dobra postępowania - art. 8a k.p.a.

• zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych - art. 13 k.p.a. • nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności

• nowa definicja decyzji prawomocnej

 

3. Terminy załatwienia sprawy, bezczynność organu i przewlekłość postępowania

• zmiany w art. 36–38 k.p.a.

• zdefiniowane pojęcia bezczynności i przewlekłości

• ponaglenie jako nowy środek zaskarżenia i procedura rozpoznania

• obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia,

 

4. Inne istotne zmiany w ramach postępowania administracyjnego w trybie zwykłym

• tryb doręczeń na elektroniczne skrzynki podawcze między podmiotami publicznymi

• nowe regulacje dotyczące trybu zawiadamiania o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej

• doprecyzowanie zasad liczenia terminów oraz koniec wątpliwości co do statusu „sobót”

• zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania

• możliwość poświadczenia za zgodność z oryginałem dokumentu przez upoważnionego pracownika organu prowadzącego postępowanie

• wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji i usprawnienie współdziałania organów

• nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony i jego rzeczywiste znaczenie w praktyce z powodu licznych oraz niedookreślonych ograniczeń

• pouczenie o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu

 

5. Mediacja w postępowaniu administracyjnym

• charakter sprawy, pozwalający na przeprowadzenie mediacji

• dobrowolność mediacji i związanie wynikiem

• prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią

• zasada poufności przebiegu mediacji

 

6. Nowa konstrukcja ugody administracyjnej

• prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody

• forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw

 

7. Tryb „milczącego załatwienie sprawy” i dwie odmiany

• konstrukcja prawna oraz cel instytucji

• przepis prawa materialnego jako podstawa prawna do zastosowania

• milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda

• zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy

 

8. Administracyjne postępowanie uproszczone

• założenia konstrukcyjne i specyfika postępowania uproszczonego

• termin na załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym • powrót do postępowania zwykłego

• ograniczenia w zakresie postępowania dowodowego

• ograniczenia w zakresie zaskarżalności postanowień

• ograniczenia w zakresie uzasadnienia decyzji

 

9. Zmiany dotyczące postępowania odwoławczego

• fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

• oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania

• zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej

• wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa

• sprzeciw od decyzji kasatoryjnej

 

10. Nowe regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych

• definicja administracyjnej kary pieniężnej

• zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy naruszenia

• dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej

• odstąpienie od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i udzielenie pouczenia

• terminy przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i jej ściągalności

• odsetki od zaległej administracyjnej kary pieniężnej

• udzielenie ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

 

11. Najważniejsze zmiany w postępowaniu sądowo-administracyjnym

• zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego

• usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa

• sprzeciw od decyzji kasatoryjnej – wymogi formalne, termin wniesienia oraz tryb jego rozpoznania

• mediacja w postępowaniu sądowo-administracyjnym


12. Zakończenie i rozdanie certyfikatów poświadczających ukończenie szkolenia