Oferta » Praktyczne aspekty interwencji ... » Praktyczne aspekty interwencji wobec osoby doświadczającej przemocy i sprawcy przemocy - Maków Mazowiecki, 26.09.2017

300zł

Oferta szkoleń dla przewodniczących, członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, kuratorów, oraz innych specjalistów związanych z problemem przemocy

Blok I. Na temat przemocy w rodzinie- rozumienie zjawisk psychologicznych występujących w rodzinach z problemem przemocy, jako podstawa kontaktu pomocnego.


 badania, statystyki

 cechy charakterystyczne

 cykl przemocy domowej

 „gwałty małżeńskie”

 dzieci w rodzinach przemocowych

 mechanizmy psychologiczne podtrzymujące przemoc domową

 motywy braku poszukiwania pomocy

 konsekwencje przemocy

 portret psychologiczny sprawcy i ofiary przemocy

 


Blok II. Pomaganie i interwencja- czynniki warunkujące skuteczność interwencji.

1.Zasady kontaktu z osobą doświadczającą przemocy:

 optymalne warunki przeprowadzania rozmowy

 „mówię językiem rozmówcy”- sposoby dostosowania języka do osoby

 diagnoza i przełamywanie barier komunikacyjnych

 budowania zaufania w rozmowie i komunikacji niewerbalnej (m.in. głos, ułożenie ciała, gestykulacja)

 „słowa wsparcia”- techniki terapeutyczne pomocne w kontakcie

 dążenie do zrozumienia- analiza problemu, jak i o co pytać?

 sposoby motywowania do przyjęcia pomocy.


2. Zasady kontaktu ze sprawcą przemocy:

 optymalne warunki przeprowadzania rozmowy

 „mówię językiem rozmówcy”- sposoby dostosowania języka do osoby

 koncepcja wywiadu motywacyjnego

 techniki terapeutyczne pomocne w kontakcie

 warunki i etapy przeprowadzenia skutecznej sesji interwencyjnej

 „bilans strat”, wizualizacja, informowanie o konsekwencjach jako techniki wzbudzania motywacji

 asertywne konstruowanie komunikatów ultimatum

 werbalne i niewerbalne sposoby okazanie troski i zainteresowania.


3. Synteza informacji na temat warunków interwencji

Osoba doświadczająca przemocy:

 cele interwencji

 optymalne warunki rozmowy

 oczekiwania ofiary wobec interweniującego

 komunikaty werbalne interweniującego

 komunikaty niewerbalne interweniującego.


Osoba podejrzana o stosowania przemocy:

 cele interwencji

 niezbędne warunki rozmowy

 komunikaty werbalne interweniującego

 komunikaty niewerbalne interweniującego.

 


Blok III. Praktyka pomagania- praca na przypadku.


Osoba doświadczająca przemocy. Przebieg symulacji:

 określenie sytuacji, celów

 konstrukcja planu interwencji z uwzględnieniem technik, postawy i.in.

 przeprowadzenie symulacji

 omówienie sposobu realizacji

 wyodrębnienie trudności

 pomocne wskazówki

 analiza rożnych wariantów pod kątem stawianych celów.


Osoba podejrzana o stosowanie przemocy. Przebieg symulacji:

 określenie sytuacji, celów

 konstrukcja planu interwencji z uwzględnieniem technik, postawy i in.

 przeprowadzenie symulacji

 omówienie sposobu realizacji

 wyodrębnienie trudności

 pomocne wskazówki

 analiza rożnych wariantów pod kątem stawianych celów.

 


Blok IV. Podsumowanie- praca w mniejszych zespołach.


1. Planowane interwencje- omówienie sytuacji.


2. Stworzenie planu interwencji.


3. Wspólne określenie wskazówek i planu interwencji.


4. Symulacja realizacji z omówieniem mocnych i słabych stron.Zakończenie oraz rozdanie certyfikatów.