Oferta » Gminny Program Profilaktyki » Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem zmian w zasadach pisania Gminnego Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 - Kraków 10.10.2017

300zł

Oferta szkoleń skierowana do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pełnomocników ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, koordynatów gminnych programów, innych osób odpowiedzialnych w urzędach za przygotowanie i wdrażanie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, radnych, oraz specjalistów chcących pogłębić swoją wiedzę w tym temacie

 

NOWELIZACJA USTAWY I WEJŚCIE W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW W SPRAWIE NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA
HARMONOGRAM

1. Kompetencje członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prawo i praktyka ---- usytuowanie komisji w strukturze gminy po zmianach w 2017

 

2. Nowe zasady tworzenia Gminnego programu według Narodowego Programu Zdrowia Nowość!

- podział według nowych wytycznych

– jakie zadania nadal realizujemy?

- poszczególne procedury przy tworzeniu Programu

- typowe błędy w Gminnych Programach - wskazówki do ich eliminowania

- ćwiczenie w konstruowaniu GPPiRPA- od teorii do praktyki

- sposoby realizacji zadań GPPiRPA

- profilaktyka uzależnień a przemoc

- podejmowanie decyzji o finansowaniu programów profilaktycznych, szkoleń, kursów

- na co zwracać uwagę?

 

3. Programy profilaktyczne, edukacyjne, szkoleniowe i reedukacyjne dla nowych grup docelowych jako nowe zadanie własne gminy organizowane przez komisję Nowość!

 

4. Źródła i zasady finansowania GPPiRPA

- nowe wytyczne na 2017 r. w związku z wejściem Rozporządzenia Rady Ministrów odnośnie Narodowego Programu Zdrowia Nowość!

- sposoby realizacji zadań GPPiRPA

- prawo zamówień publicznych a usługi zdrowotne

 

5. Dokładne omówienie stosownych do gminnego programu celów operacyjnych oraz poszczególnych elementów i zadań związanych z Narodowym Programem Zdrowia Nowość!

 

6. 10 kroków do skonstruowania gminnego programu

- omówienie procedury w oparciu o przykład Gminy

7. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

- środki publiczne dla podmiotów działalności leczniczej

- zakup programów zdrowotnych

- inne formy dofinansowania placówek leczenia uzależnień

- inne działania na rzecz osób uzależnionych

 

8. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

- standardy działania zgodnie z literą prawa

- procedura krok po kroku

- wzory dokumentów na każdym etapie procedury

- Niebieskie Karty- wskazówki PARPA

 

9. Nowe grupy "klientów" gminnej komisji

 

10. Procedura Niebieskie Karty w komisji

- analiza wytycznych pokontrolnych z uwzględnieniem nowych kierunków określonych w Narodowym Programie Zdrowia Nowość!

 

11. Interpretacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych przez członków komisji

- nadane uprawnienia, wytyczne i wnioski pokontrolne NIK

 


12. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży

 

13. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:

- powierzenie vs. wsparcie wykonania zadania

- problem pomijania stowarzyszeń abstynenckich

- rola kościołów i związków wyznaniowych w realizacji gminnego programu

- finanse dla izby wytrzeźwień

- inne instytucje

 

14. Otwarty konkurs ofert Nowość!

- interpretacja rozdz. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

- konkurs ofert krok po kroku

- dokumentacja konkursowa

- odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.poz. 1300):

 

15. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej:

- zasady tworzenia CIS

- finansowanie

- inne formy realizacji zadania.

 

16. Praca GKRPA/MKRPA a błędy wykrywane podczas kontroli RIO oraz NIK

 

17. Dyskusja nad najczęściej występującymi problemami pracy komisji.

 

18. Zakończenie i rozdanie certyfikatów poświadczających ukończenie szkolenia